Pravidla VC OSH Přerov - D

Soutěžní pravidla Velké ceny OSH - CMS Přerov pro rok 2023
Memoriál Leopolda Koutného

I. Pořadatel Velké ceny

 1. Pořadatelem VC OSH Přerov je Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přerově.
 2. Soutěžní disciplínou je požární útok v kategorii muži, dorostenci, ženy, dorostenky a "35+" (muži i ženy).
 3. Počet soutěží v následujícím kalendářním roce, jejich zařazení do kalendáře VC, určuje OORV OSH Přerov s vedoucími družstev, které se umístily do 15. místa v kategorii "muži" a do 10. místa v kategorii "ženy" v ukončeném ročníku VC. Při hlasování o zařazení soutěží má každý vedoucí družstva pouze 1 hlas. Při prezenci tento vedoucí předloží pověření k zastupování soutěžního družstva při hlasování, potvrzené statutárním zástupcem sboru a razítkem sboru.
 4. Pokud některý z pořadatelů soutěže VC OSH od konání soutěže odstoupí před zahájením daného ročníku, bude umožněno dalšímu žadateli v pořadí, dle výsledku hlasování zasedání, nabídnuto pořadatelství soutěže VC v daném ročníku. Bude-li již uhrazen pořadatelský poplatek, tento je nevratný a propadá do pokladny OSH na vyhodnocení aktuálního ročníku.

II. Pořadatel soutěže

 1. Soutěž v požárním útoku pořádá SDH ve spolupráci s OSH Přerov.
 2. Přihlášku do dalšího ročníku VC OSH musí žadatel o pořadatelství soutěže doručit nejpozději do 31. října 
 3. do kanceláře OSH. Přihláška musí být písemná a musí obsahovat: název soutěže, termín soutěže, čas zahájení, 
 4. místo konání, kontaktní osoba (adresa, telefon, e-mail), podpis statutárního zástupce SDH a razítko.
 5. Soutěžní družstva žadatele o pořadatelství VC nemusí absolvovat v uplynulém ročníku nadpoloviční většinu 
 6. soutěží, které jsou zařazeny do VC OSH.
 7. Pokud o soutěž VC OSH požádá sbor z jiného okresu, bude se o ní jednat a hlasovat na zasedání Rady velitelů 
 8. s vedoucími družstev.
 9. Pořadatel soutěže musí mít uhrazeny členské příspěvky za SDH na OSH do 31. ledna daného kalendářního 
 10. roku. Pokud tak neučiní, nebude jeho soutěž do VC OSH zařazena.
 11. Soutěž VC nebude povolena v termínu konání postupových soutěží. Na závěrečném kole budou součástí 
 12. soutěže všechny kategorie.
 13. Bude-li pořadatel pořádat současně s VC OSH některý s jiných seriálů soutěží organizovaných sbory či 
 14. sdružením okresu Přerov (PRL, okrskový pohár atd..) bude tato soutěž podléhat pravidlům VC OSH.
 15. Pořadatel soutěže zaplatí na konto VC OSH účastnický poplatek ve výši 1500,- Kč do 31. března daného 
 16. kalendářního roku.
 17. Pořadatel dodrží zahájení soutěží v sobotu ve 13.00 hodin odpoledne a v neděli pouze v 10.00 hodin. 
 18. Zahájením soutěže se rozumí nástup soutěžních družstev.
 19. Ve finančních odměnách pro kategorii muži a ženy bude při soutěži za umístění vyplaceno minimálně 
 20. 6.000  Kč.
 21. Pořadatel zajistí poháry pro první tři družstva v kategorii muži, ženy a "35+", v kategorii dorost je to na zvážení 
 22. pořadatele.
 23. Pořadatel zajistí 5 rozhodčích, z toho 3 musí mít platnou kvalifikaci "rozhodčí" nebo "rozhodčí - instruktor". Zbývající 2 mohou být poučeni. Ústroj rozhodčích - dle stejnokrojového předpisu (vycházková uniforma nebo červené triko pro rozhodčí, poučení rozhodčí - pracovní stejnokroj)! 
 24. Všichni budou řádně označeni. Kvalifikaci "rozhodčí" nebo "rozhodčí – instruktor" musí mít hlavní 
 25. rozhodčí a startér soutěže.
 26. Kategorie muži a dorostenci bude probíhat současně a kategorie "35 +" bude probíhat současně s kategorií ženy 
 27. a dorostenky.
 28. Pořadatel soutěže zajistí pořádek a pořadatelskou činnost v soutěžním areálu.
 29. Připraví výsledkovou listinu soutěže pro uveřejňování dosažených výkonů, kde řádně označí všechna družstva zařazena do VC OSH.
 30. Pořadatel zajistí na soutěži přípravnou základnu pro přejímku materiálu.
 31. Soutěžní dráha má povrch travnatý, umělý, popř. zpevněný. Na dráze jsou umístěny značky ve vzdálenosti 
 32. 18 m od sebe (v kategorii ženy, dorostenky a muži 35+ - 17,5 m) měřeno od čáry nástřiku ke středu základny. 
 33. Základna musí být uložena na zpevněném povrchu (beton, asfalt, umělý povrch apod.). Nejsou přípustné 
 34. koberce a podobné doplňky uložené na travnatém povrchu.
 35. 18. Pořadatel soutěže zajistí pro měření požárního útoku elektronickou časomíru, která bude měřit čas na dvě 
 36. desetinná místa. Terče sklopné se světelnou signalizací na terčích o ukončení pokusu. Terče pouze s 
 37. "překlopným válcem" (tlak vody musí překonat těžiště válce, který přepadnutím zastaví časomíru). 
 38. Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazovaným průběhem času a dosaženým 
 39. časem. Zobrazovaný průběžný čas na displeji elektronické časomíry během plnění disciplíny musí běžet 
 40. nepřetržitě – bez přerušení - v případě shození prvního terče. Stejně tak světla na terčích musí jasně 
 41. signalizovat sražení terče (ukončení pokusu). Časomíra musí měřit výsledné časy obou terčů. 
 42. Při selhání časomíry soutěžní družstvo opakuje svůj pokus. 
 43. Závada světelné signalizace po sražení terče není důvodem k opakování pokusu. 
 44. Při poruše časomíry delší než 1 hodina se ruší soutěž v dané kategorii.
 45. Terče - "Tuhost" sklopných terčů bude před zahájením soutěže VC kontrolována kalibrovaným měřidlem 
 46. (dodá OSH Přerov). Terče musí splňovat minimální "tuhost" sepnutí dle kontrolního měřidla. Pokud nebudou 
 47. splňovat tuto podmínku, je to důvod k výměně terčů nebo odstranění závady - rozhodne hlavní rozhodčí 
 48. soutěže.
 49. Bude-li ze strany OSH Přerov nasmlouván partner (sponzor), musí pořadatel soutěže zařazené do VC převzít 
 50. smluvní povinnosti, např. umístění reklam apod. Všechny reklamy budou pevně a viditelně vyvěšeny 
 51. u soutěžní trati a zároveň uveřejní minimálně 3x jejich jména v rozhlase během soutěže. Doporučujeme 
 52. zhotovit konstrukci, aby žádná reklama volně nevlála. Výjimku tvoří reklamní vlajky. Pořadatel vyhotoví 
 53. fotodokumentaci reklamních bannerů a zašle ji do kanceláře OSH.
 54. Zajistí zdravotnickou službu pro případ úrazu, která bude řádně označena (nesmí vykonávat jinou činnost). 
 55. Případné zranění při závodě oznámí pořadatel s výsledky soutěže do kanceláře OSH.
 56. Případnou změnu termínu či hodinu konání soutěže oznámí pořadatel nejpozději 14 dnů před konáním soutěže 
 57. na oficiálních stránkách VC OSH Přerov.
 58. Po vyhlášení výsledků a potvrzení komisařem, odešle výsledky na internetovou adresu, případně na emailové 
 59. adresy, které před zahájením ročníku oznámí OORV.
 60. Maximální výše startovného je stanovena na 200,- Kč.
 61. Přestávka mezi kategoriemi muži, dorost a ženy, dorostenky, "35+" - smí být max. 20 minut a vyhlášení 
 62. výsledků a předání ocenění musí proběhnout nejpozději do 30 minut po ukončení pokusu posledního 
 63. soutěžního družstva.
 64. Pořadatel bude dodržovat a respektovat pravidla VC OSH.
 65. Pořadatel soutěže musí dle aktuální epidemiologické situace zajistit veškerá opatření a nařízení, která 
 66. jsou platná v den pořádání soutěže.

III. Účast ve VC OSH

· · SDH, který vysílá družstvo na soutěž zařazenou do VC OSH Přerov musí mít uhrazeny členské příspěvky dle stanov do 31. ledna daného roku.

· Družstva, která chtějí být hodnocena ve VC OSH Přerov, mimo družstev pořádajících soutěž zařazenou do VC, musí zaplatit vklad 300,- Kč do zahájení první soutěže VC OSH Přerov v hotovostina OSH Přerov, Mánesova 1347, PSČ 751 31 Lipník n/B, nebo na účet č. …..……………….. var. symbol ………….. nebo v hotovosti na první konané soutěži VC OSH.

· Ostatní družstva, která se účastní jednotlivých pohárových soutěží zařazených do VC OSH a dodrží ostatní články těchto pravidel, mají nárok na finanční a materiální ohodnocení.

· V jednotlivých soutěžích VC OSH nesmí závodník soutěžit za více než jedno družstvo (tento den). Při porušení tohoto pravidla budou diskvalifikovány obě družstva, za něž závodník nastoupí. Toto neplatí při dodržení podmínek "půjčení závodníka" (čl. IV, bod 7.).

7. Družstva dorostu se musí přihlásit písemně na OSH včetně jmenného seznamu soutěžících.

8. Za družstvo dorostu nastupují závodníci a závodnice ve věku 13 – 18 let (rok narození 2004 – 2009). Soutěžící

ve věku 13 a 14 let musí mít s sebou písemný souhlas rodičů.

9. Na přípravné základně vedoucí družstva dorostu předloží ke kontrole členské průkazy. Po té obdrží identifikační

náramky, které musí mít na ruce po celou dobu soutěže.

10.Družstvo si na každé soutěži může půjčit jednoho soutěžícího z jiného družstva. Za stejných podmínek jako

družstva dospělých.

11.Družstva dorostu používají přetlakový ventil!

IV. Soutěžní pravidla

· Velká cena OSH, jednotlivé soutěže, probíhají dle platné "Směrnice hasičských sportovních soutěží" schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011 (soubor předpisů SH ČMS – 1/17-2011) a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013 a dodatku schváleného VV SH ČMS dne 20. 11. 2014 a dle Pravidel požárního sportu z roku 2018 a Technické přílohy pravidel požárního sportu s těmito odlišnostmi:

· Stroj - hasičská stříkačka schválená k provozu v ČR vycházející ze schváleného typu PPS 12 bez zjevných úprav s funkčními klouby a klapkou, sportovní výfuk je povolen, ale musí procházet vývěvou a vyúsťovat na původním místě, karburátor a jeho ovládání musí být na původním místě, na víku čerpadla je povolen nástavec savice;

· Výzbroj - hadice C min. šířka 65 mm, hadice B min. šířka 100 mm, délka hadic min. 19 m,

proudnice vlastní, průměr výstřikové trubice 12,4 - 13 mm,

vypilované půlspojky C i B jsou povoleny,

koš - výplet ok max. 10 x10 mm s funkční klapkou umožňující vypouštění vody ze sacího vedení,

rozdělovač s funkčními uzávěry;

· Savice nemusí být sešroubovány, ani našroubovány na stroj, prodloužené hrdla jsou povoleny;

· Koš musí být našroubován před ponořením do vody i po vytažení z vodního zdroje. Pokus je platný i tehdy, pokud spadne koš do nádrže a po vytažení bude našroubován nad hladinou, jestliže se savice nedotkla hladiny vody savicovým šroubením;

· Voda je v průběhu pokusu do nádrže doplňována. Nebude-li soutěžní družstvo chtít vodu doplňovat, oznámí to vedoucí družstva rozhodčímu na základně;

· Hadicové půlspojky na základně musí být uloženy tak, aby mezi ozuby prošel papír, stejně tak i mezi savicemi a košem;

· Nástřiková čára je nedotknutelná;

· Požární útok se v kategoriích dospělých provádí bez přetlakového ventilu;

· Výstroj soutěžících - pro soutěžní družstvo jednotná – pracovní nebo sportovní oděv, obuv (sportovní, případně tretry – hřeby max. 9 mm) není součást oděvu, opasek lehký kožený, ochranná přilba dle platných pravidel PS;

· Kontrola délky hadic proběhne ihned po dokončení útoku, změřením minimálně jedné libovolné hadice určené rozhodčím.

2. Všechna soutěžní družstva mužů musí mít uhrazené startovné a musí být zaregistrována 15 minut před zahájením soutěže. Zahájením soutěže se rozumí nástup družstev.

3. Družstva žen, dorostenek a "35+" se nemusí zúčastňovat zahajovacího nástupu. Zaprezentována a zaplacené startovné musí mít před ukončením mužské kategorie.

4. Družstva, která nebudou zaregistrována, nemohou být oceněna finančně, materiálně ani přidělením bodů do

VC OSH.

5. Nástupu při zahájení se zúčastní 4 členové družstva řádně ustrojeni (sportovní nebo pracovní stejnokroj, sportovní obuv, přilba, opasek), na vyhodnocení závěrečné pouze jeden člen, který se zúčastnil soutěže v dané kategorii, řádně ustrojen (sportovní nebo pracovní stejnokroj, sportovní obuv).

Družstvo, které nesplní tyto podmínky, nemá nárok na finanční ani věcné ceny a body do VC OSH.

6. Družstvům mužů, která nejsou zařazena do VC OSH Přerov je povolen dojezd na soutěž i v průběhu již zahájeného závodu, avšak startovné za družstvo musí být zaplaceno 15 minut před zahájením soutěže. Družstvo, které přijede na soutěž v průběhu závodu, musí dodržet startovní pořadí dle startovní listiny.

7. Na soutěžích VC OSH bude povoleno tzv. "půjčování závodníka" z jiného soutěžního družstva, které je zúčastněno na stejném závodě za poplatek 100,- Kč do pokladny OSH Přerov. Poplatek bude uhrazen při prezenci družstva! Soutěžní družstvo tak může postupovat neomezeně po celý ročník VC. Tento "půjčený závodník" (jeden) bude v soutěžním družstvu při soutěžním pokusu oblečen odlišně –v drese svého družstva! Každý soutěžící smí tedy startovat pouze dvakrát! (Nelze startovat za dvě družstva mužů a v družstvu "35+", nebo žena v družstvu žen, pak mužů a "35+" – tři starty!). Zapůjčení závodníka oznámí vedoucí soutěžního kolektivu při poradě vedoucích komisaři soutěže a hlavnímu rozhodčímu.

Dorostenci a dorostenky (starší 15-ti let) smějí startovat i v družstvu mužů a žen svého SDH, max. tři osoby. Není hodnoceno jako půjčování závodníka, ale je třeba nahlásit komisaři a hlavnímu rozhodčímu.

8. Vedoucí družstva bude vždy označen reflexní vestou. Pokud není členem soutěžícího družstva, smí u kategorie dorostu, žen a dorostenek pomáhat pouze s umístěním stroje na základnu.

9. Při tréninku musí být závodník řádně ustrojen – sportovní obuv, přilba, opasek.

10. Pokud se na soutěži zařazené do VC zástupce soutěžního družstva nezúčastní závěrečného nástupu, propadá jeho případná výhra pořadateli soutěže.

V. Protesty

· Případné protesty podává výhradně vedoucí družstva dle pravidel PS ústně hlavnímu rozhodčímu.

· Odvolání proti rozhodnutí hlavního rozhodčího se podává písemně na tiskopise "Odvolání" dle pravidel požárního sportu.

· Pořadatel smí určit výši kauce při podání odvolání. Její výši ale musí uvézt v propozicích soutěže (např. 1 000,- Kč).

VI. Statut komisaře soutěže

1. Rada velitelů OSH pro každou soutěž jmenuje komisaře soutěže.

2. Ten odpovídá za regulérní průběh soutěže. Společně s hlavním rozhodčím přeměří trať, zkontroluje terče a podmínky pro pořádání závodu VC. Nebudou-li případné závady odstraněny, může rozhodnout o nezapočítání závodu do seriálu soutěží VC. Podepisuje a schvaluje výsledky soutěže. Dohlíží na nestranné hodnocení soutěže.

3. Komisař je povinen předat výsledky soutěže včetně své zprávy členu OORV, který je pověřen zpracováním výsledků. Po skončení VC OSH budou výsledky archivovány na OSH.

4. Komisař spolu s hlavním rozhodčím a rozhodčím určeným pořadatelem tvoří odvolávací komisi. Její rozhodnutí musí být do ukončení závodu a je konečné.

5. Komisař je povinen zkontrolovat soutěžní družstva při zahajovacím nástupu a přítomnost zástupce soutěžního družstva na závěrečném vyhodnocení (libovolně).

VII. Hodnocení VC OSH

1. Soutěžní družstva budou hodnocena bodově dle dosaženého pořadí. Body do VC OSH se v jednotlivých

kategoriích přidělují dle rozpisu:

MUŽI:

1. místo - 20 bodů, 2. místo - 17 bodů, 3. místo -­ 15 bodů, 4. místo - 13 bodů,

5. místo - 11 bodů, 6. místo – 10 bodů, 7. místo - 9 bodů, 8. místo - 8 bodů,

9. místo – 7 bodů, 10. místo - 6 bodů, 11. místo – 5 bodů, 12. místo – 4 body,

13. místo – 3 body, 14. místo – 2 body, 15. místo – 1 bod

ŽENY, MUŽI NAD 35 LET:

1. místo - 15 bodů, 2. místo - 12 bodů, 3. místo - ­10 bodů, 4. místo - 8 bodů,

5. místo - 6 bodů, 6. místo - 5 bodů, 7. místo - 4 body, 8. místo - 3 body,

9. místo – 2 body, 10. místo - 1 bod

Dorostenci a dorostenky:

1. místo - 10 bodů, 2. místo - 8 bodů, 3. místo - 6 bodů, 4. místo - 4 body,

5. místo - 3 body 6. místo - 2 body, 7. místo - 1 bod

2. Při dosažení stejného času přísluší družstvům nejvyšší možný počet bodů za dosažené umístění.

Rozdělení finanční odměny, případně pohárů se určí dle rychleji sraženého prvního terče.

3. Pro celkové hodnocení ve VC OSH je rozhodující součet bodů z jednotlivých soutěží.

4. Vítězí družstvo s nejvýše dosaženým počtem bodů. Při shodném konečném počtu bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění v jednotlivých soutěžích.

5. Průběžné výsledky budou po jednotlivých soutěžích vedeny na stránkách OSH Přerov, případně na www.facebok.com ve skupině VC. Tyto údaje budou neoficiální. Oficiální výsledky potvrzuje rada velitelů.

VIII. Odměny, závěrečné vyhodnocení

· Odměny za umístění ve VC OSH mohou být finanční a věcné. Výše finanční částky pro odměny ve všech kategoriích a seznam věcných cen za umístění určuje výkonný výbor OSH na základě zajištění financí.

· Finanční ohodnocení mužů 1. - 15. místo, žen 1. - 10. místo a "35+" 1. – 7. místo.

· Finanční částka určená VV OSH pro jednotlivé kategorie se dělí dle následujícího klíče:

MUŽI ŽENY 35+

 • 17% 11. 4% 1. 20% 1. 25%
 • 14% 12. 3% 2. 15% 2. 20%
 • 10% 13. 3% 3. 12% 3. 17%
 • 9% 14. 3% 4. 11% 4. 14%
 • 8% 15. 3% 5. 10% 5. 11%
 • 7% 6. 9% 6. 8%
 • 6% 7. 8% 7. 5%
 • 5% 8. 6%
 • 4% 9. 5%
 • 4% 10. 4%

· Finanční částka za umístění bude vyplacena proti podpisu při závěrečném vyhodnocení VC OSH. Finanční odměnu, popř. věcný dar, převezme zástupce soutěžního družstva.

· Finanční částky budou zaokrouhleny na 100,- Kč, aby byla optimálně využita celková částka určená pro odměny ve VC OSH.

· Pokud se zástupce soutěžního družstva nezúčastní závěrečného vyhodnocení, odměna propadá ve prospěch OSH Přerov.

· Odměny pro nultý ročník kategorie dorostenky a dorostenci určí výkonný výbor OSH Přerov dle počtu zúčastněných družstev ve VC OSH.

XI. Ostatní ujednání

· Při výběru přidělení pořádání VC OSH bude přihlíženo ke kvalitě trati a organizaci soutěže pro další ročníky.

· Případné změny a doplňky těchto pravidel na základě návrhu rady velitelů schvaluje výkonný výbor OSH Přerov.

· Návrhy na změnu pravidel lze podávat písemně do kanceláře OSH Přerov pro radu velitelů, která má pravomoc návrh připravit či zamítnout. Výsledek řešení návrhu bude přesně uveden v zápisu z jednání rady velitelů. Pokud ten nerozhodne, má hlavní a konečnou rozhodovací pravomoc výkonný výbor OSH.

· Je vyhlášena soutěž o Pohár starosty OSH Přerov, o nejrychleji sražený terč v hodnoceném pokusu v kategoriích muži, ženy a "35+" v rámci VC OSH Přerov. Toto platí pouze pro družstva přihlášena a hodnocena ve VC OSH Přerov.

· Součástí těchto pravidel je příloha č.1. Ta doplňuje pravidla pro kategorii "35+".

6. Uvedené soutěžní pravidla schválil výkonný výbor OSH Přerov dne: 27.12.2021

------------------------------------ -----------------------------------

vedoucí OORV Přerov starosta OSH Přerov

Leopold Andrýsek Hlavinka Radek