Pravidla VC OSH Přerov - MH

Soutěžní pravidla Velké ceny mladých hasičů OSH Přerov

I. Pořadatel Velké ceny mladých hasičů

Pořadatelem VC MH OSH Přerov je Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Přerově. Velká cena se sestává z několika soutěží v daném kalendářním roce. Zařazení jednotlivých soutěží do VC určuje rada mládeže (RM) a schvaluje Výkonný výbor OSH (VV OSH Přerov).

II. Pořadatel soutěže

Soutěž v požárním útoku pořádá SDH, popř. OSH. Přihlášku do VC musí pořadatel soutěže podat nejpozději do 30.9. předchozího roku. Přihláška musí obsahovat termín soutěže, čas zahájení, místo konání, podpis statutára SDH a razítko. Poslední soutěž a tím i vyhodnocení musí připadnout na sobotu nejpozději 3.víkend v září.

III. Účast ve VC MH OSH

Velké ceny MH OSH se mohou zúčastnit všechna hasičská soutěžní družstva z okresu Přerov v jednotlivých kategoriích – starší a mladší žáci. Soutěžící závodníci musí být členy SDH. Soutěžní družstvo tvoří 7 závodníků, u mladší kategorie nejméně 6 . Kolektiv, který bude mít na OSH zaevidovaný větší počet dětí, může soutěžit i s více družstvy. Kolektiv se musí v dané kategorii zúčastnit celoroční hry Plamen (včetně účasti na I. i II. kole), jinak nebude bodově hodnoceno do VC MH. Soutěžící, který se účastnil v tomto školním roce hry Plamen a přesáhl věkovou hranici, může soutěžit ve VC MH za kategorii, ve které se účastnil hry Plamen.

Jeden člen kolektivu může soutěžit na jedné soutěži pouze v jednom družstvu, jinak nebudou družstva za tuto soutěž bodována do VC.

IV. Soutěžní pravidla

Velká cena MH i jednotlivé soutěže probíhají dle směrnic hry Plamen a dodatků. Soutěžní disciplína – požární útok se provádí dle směrnic v kategoriích mladší a starší žáci. Možnost úpravy v organizačním zabezpečení pořádající organizace.

Technické podmínky:

Start povolen jen se strojem schváleného typu, bez zjevných úprav. Sací koš schváleného typu s funkční klapkou. Možnost použít sportovní hadice. Plošný rozměr sportovní hadice C42 mm, B65 mm. Nářadí schválené do 31.12. předchozího roku.

V. Povinnosti pořadatele soutěže

 1. Pořadatel soutěže zaplatí na konto VC MH OSH (237174498/0300, vs = číslo z registračního listu) účastnický poplatek ve výši 500,- Kč do 31.3. daného kalendářního roku.
 2. Pořadatel soutěže musí mít uhrazeny členské příspěvky za SDH na OSH do 30.1. daného kalendářního roku. Pokud je nemá nebude jeho soutěž do VC MH zařazena.
 3. Pořadatel zajistí pro soutěž dostatečný počet rozhodčích (nejméně tři). Rozhodčí budou mít požadované oprávnění a budou řádně označeni.
 4. Pořadatel soutěže zajistí pro měření požárního útoku elektronickou časomíru, která bude měřit čas na dvě desetinná místa. Časomíra musí být opatřena čitelnou světelnou tabulí se zobrazovaným průběhem času a dosaženým časem. Při selhání časomíry soutěžní družstvo opakuje svůj pokus. Terče sklopné se signalizací ukončení pokusu.
 5. Pořadatel soutěže zašle pozvánku na OSH Přerov. Vyhotoví samostatnou výsledkovou listinu soutěže pro uveřejňování výsledků a konečnou výsledkovou listinu předá komisaři před vyhodnocením soutěže.
 6. Pořadatel zajistí instalaci reklam případných sponzorů VC MH na sledovaném místě a zároveň uveřejní jejich jména v rozhlase na soutěži.
 7. Soutěžní družstvo pořadatele se musí zúčastnit nadpolovičního počtu soutěží zařazených do VC MH. Pokud se nezúčastní, nemusí mu v příštím ročníku být udělena VC MH.
 8. Zajistí řádnou zdravotnickou službu pro případ úrazu.
 9. Případnou změnu termínu či hodinu konání soutěže pořadatel oznámí nejpozději 10 dnů před konáním soutěže soutěžním družstvům ve VC MH.
 10. Vyhodnocení musí proběhnout nejpozději do 30 minut po posledním útoku.
 11. Soutěž pořádaná v neděli musí začít nejpozději v 10 hodin.

VI. Povinnosti soutěžního družstva

 1. SDH, který vysílá soutěžní družstvo do VC MH musí mít uhrazeny členské příspěvky. Pokud nemá, soutěžnímu družstvu nebude povolen start.
 2. Soutěžní družstvo se musí zúčastnit hry Plamen dle odstavce III.
 3. Soutěžní družstvo se musí zúčastnit nadpolovičního počtu soutěží zařazených do VC MH – jinak nebude vyhodnoceno ve VC MH.
 4. Soutěžní družstva jsou povinna se zaregistrovat nejpozději 10 minut před zahájením soutěže. Obdrží tiskopis "Jmenný seznam družstva". Vyplněný seznam odevzdá vedoucí družstva delegátovi před startem zároveň s členskými průkazy. Seznam členů družstva bude dodatečně prověřen s evidencí členů na OSH. V případě nesrovnalostí, nebude družstvo za tuto soutěž bodováno do VC MH.
 5. Na nástupu při zahájení soutěže musí být nejméně tři soutěžící.
 6. Každé družstvo musí mít s sebou členské průkazy soutěžících závodníků opatřené fotografií s razítkem OSH. Při nepředložení průkazů nebude družstvo hodnoceno.
 7. Bodovaná družstva se musí zúčastnit vyhodnocení pohárové soutěže. Alespoň jeden zástupce (jinak ztrácí body a body se neposouvají).

VII. Statut komisaře soutěže

Rada mládeže OSH pro každou soutěž jmenuje delegáta soutěže. Ten odpovídá za regulérní průběh soutěže. Zajistí kontrolu dětí před startem dle seznamu družstva a členských průkazů. Delegát je povinen předat výsledky soutěže členu RM, který bude pověřen zpracováním výsledků. Po skončení VC MH budou výsledky archivovány na OSH Přerov.

VIII. Hodnocení VC MH

 1. Soutěžní družstva budou hodnoceny dle dosaženého pořadí body do VC MH na každé soutěži dle následujícího rozpisu v obou kategoriích: 1.místo – 10 bodů, 2.m – 9 bodů, 3.m – 8 bodů, 4.m – 7 bodů, 5.m – 6 bodů, 6.m – 5 bodů, 7.m – 4 body, 8.m – 3 body, 9.m – 2 body, od 10.místa – 1 bod pro všechna družstva s platným časem (neplatný pokus se neboduje)
 2. Při souběhu VC a oblastního nebo republik. kola se družstvu započítají body dle pořadí z požárního útoku v této soutěži.
 3. Pro celkové hodnocení ve VC MH je rozhodující součet bodů z jednotlivých soutěží. Vítězí družstvo s největším počtem bodů. Při shodném konečném počtu bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění v jednotlivých soutěžích.
 4. Vítězné družstvo v kategorii mladší – starší získá putovní pohár.
 5. Při neúčasti zástupců SDH na celkovém vyhodnocení, propadají ceny do dalšího ročníku.


IX. Ostatní ujednání

 1. Uvedené soutěžní pravidla schválil výkonný výbor na svém jednání dne 29.3.2016
 2. Případné změny a doplňky na základě návrhu Rady mládeže schvaluje VV OSH
 3. Návrhy na změny lze podávat písemně do kanceláře OSH pro Radu mládeže, která má pravomoc návrh připravit či zamítnout. Výsledek řešení návrhu bude přesně uveden v zápisu z jednání Rady mládeže. Pokud ta nerozhodne, má hlavní rozhodovací pravomoc Výkonný výbor OSH.
 4. Při poruše časomíry (neopravitelné) nebude tato soutěž bodovaná do VC, bude započítána pouze účast.
 5. Výsledky jednotlivých soutěží a průběh VC MH OSH Přerov budou dostupné na internetových stránkách OSH Přerov. www.oshprerov.cz

………………………………………… ……………………………………

František Páník – Vedoucí RM Radek Hlavinka – starosta OSH